این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

Participants

Omid Etesami (speaker)

IPM

Mohammad Mahdian  (speaker)

Google

Hamid Mahini (speaker)

University of Tehran

Andrei Raigorodskii (speaker)

Moscow institute of Physics and Technology

Mohammad R. Salavatipour (speaker)

University of Alberta

Ali Sharifi Zarchi (speaker)

Sharif University of Technology

Hadi Veisi (speaker)

University of Tehran

Khadijeh Bagheri

Amirkabir University of Technology

Naser Hashemi

Amirkabir University of Technology

Alireza Mofidi

Amirkabir University of Technology and IPM

Zahed Rahmati

Amirkabir University of Technology

Masoud Taghizadeh

Amirkabir University of Technology

Pegah Aryadoost

Amirkabir University of Technology

Ali Mortazavi

Amirkabir University of Technology

Parnian Hatami

Amirkabir University of Technology

Mahroo Moridi

Amirkabir University of Technology

Mahdi Shahnazi

Amirkabir University of Technology

Salar Rezayani

Amirkabir University of Technology

MohammadReza Kazemi

Amirkabir University of Technology

Majid Rezapour

Amirkabir University of Technology

Niloofar Ganji

Allameh Tabatabai University

Salman Beigi (organizer)

IPM

Akbar Davoodi

IPM

Samira Hossein Ghorban

IPM

Ali Pourmiri

Isfahan University of Technology

Fahimeh Ramezani

Isfahan University of Technology

Behnaz Omoomi

Isfahan University of Technology

Farzad Parvaresh

Isfahan University of Technology

Yasaman Yektaeian

Isfahan University of Technology

Maryam Moslehi

Isfahan University of Technology

Shamim Golafshan

Isfahan University of Technology

Marzieh Vahid Dastjerdi

Isfahan University of Technology

Seyyed Abbas Sadati

Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (Zanjan)

Maryam Davoudi

Iran University of Science and Technology

Mohammad Hadi kamali

Islamic Azad University Of Mashhad

Mohammad Mahdi kamali

Islamic Azad University Of Mashhad

Mohammad Babaei

Islamic Azad University of Tehran

Meghdad Hasani Sadi

Islamic Azad University of Qom

Masoud Fatemi

K. N. Toosi University of Technology

Ebrahim Ghorbani  (organizer)

K. N. Toosi University of Technology

Hossein Jowhari  (organizer)

K. N. Toosi University of Technology

Mahmoud Hadizadeh Yazdi

K. N. Toosi University of Technology

Seyed Hossein Khasteh

K. N. Toosi University of Technology

Hassan Khodaiemehr

K. N. Toosi University of Technology

Kourosh Nourouzi (organizer)

K. N. Toosi University of Technology

Mohsen Rezapour (organizer)

K. N. Toosi University of Technology

Samaneh Sami

K. N. Toosi University of Technology

Abdolreza Sayyareh (organizer)

K. N. Toosi University of Technology

Lili Ghassemi

K. N. Toosi University of Technology

Nasim Abdi Kurani

K. N. Toosi University of Technology

Zahra Mahdevar

K. N. Toosi University of Technology

Seyyed MohammadReza Karimpour

K. N. Toosi University of Technology

Sina Abbasi

K. N. Toosi University of Technology

Shayan Jalilian

K. N. Toosi University of Technology

Ali Akbar Saleh Bigdeli

K. N. Toosi University of Technology

Zahra Zaeri

K. N. Toosi University of Technology

Amin Fahs

K. N. Toosi University of Technology

Saeed Odak

K. N. Toosi University of Technology

Maryam Abdi

K. N. Toosi University of Technology

AmirHossein Pakdaman

K. N. Toosi University of Technology

Mona Hejrizadeh

K. N. Toosi University of Technology

Masoumeh Koohestani

K. N. Toosi University of Technology

Zahra Mirab Samiee

Sharif University of Technology

MohammadReza MalekAbbasi

Sharif University of Technology

Reza Asakereh

Sharif University of Technology

Morteza Alimi

Sharif University of Technology

Amirmohammad Ohadi

Sharif University of Technology

Pouria Dadkhah

Sharif University of Technology

Sepideh Aghamolaei

Sharif University of Technology

Zahra Safavifar

Sharif University of Technology

Ardeshir Dolati

Shahed University

Mahsa Mozafari-Nia

Shahid Beheshti University

MohammadReza Mohseni

Shahid Beheshti University

Hamid Reza Maimani

Shahid Rajaee University

Maryam MohammadPour

Shahid Rajaee University

Leila Parsaei Majd

Shahid Rajaee University

Shamisa Nematollahi

Shahid Rajaee University

Sanaz Sadeghi

Shiraz University

Mahboubeh Tavakoli

Razi University

Nasrin Mohammad Soltani

Tarbiat Modares University

Ahmad Mahdavi

University of Tehran

Majid Soleimani Damaneh

University of Tehran

Parsa Madinei

University of Tehran

Vahid Shamsaddini

University of Tehran

Mehdi Kazemi

University of Tehran

Erfan Asadi

University of Guilan

Alireza Ghanbari

University of Qom

Beheshteh Daneshvarzadeh

Kashan University

Mahdi Zamani

Nemouneh-Dolati Bagherololoom

Khaled Rahnama

Shahab Danesh University