این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

Scientific Committee

 
In alphabetical order:
 
 
Ebrahim Ghorbani, K. N. Toosi University of Technology
Hossein Jowhari, K. N. Toosi University of Technology
Mohsen Rezapour, K. N. Toosi University of Technology