این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

Organizing Committee

In alphabetical order:
 
Ebrahim Ghorbani, K. N. Toosi University of Technology
Hossein Jowhari (co-chair), K. N. Toosi University of Technology
Kourosh Nourouzi, K. N. Toosi University of Technology
Mohsen Rezapour (co-chair), K. N. Toosi University of Technology
Abdolreza Sayyareh, K. N. Toosi University of TechnologyEvent Staff:


Meysam Sadafi - Local Coordinator
Sara Taherifard - Student Coordinator- K. N. Toosi University of Technology
Mohammad Arjmandi - Technical Assistant