این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

Registration Fees

Registration Fees:

 KNTU student participants: 600,000  IRR 
 Other student participants: 800,000  IRR 
 Non-student participants: 1,200,000 IRR