این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

Contact Us

 
Address: Faculty of Mathematics, K.N.Toosi University of Technology, Shahid Rezaie-Nezhad Campus, Hakimieh, Tehran, Iran

Tel:
 +98-21-77125369

Email: dsca2019@kntu.ac.ir

Channel: @DSCA2019