این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Gallery

Gallery

Speaker

Omid Etesami

View

Speaker

Mohammad Mahdian

View

Speaker

Hamid Mahini

View

Speaker

Andrei Raigorodskii

View

Speaker

Mohammad R Salavatipour

View

Speaker

Ali Sharifi Zarchi

View

Speaker

Hadi Veisi

View